09:44pm 14 June 2024
NEWS
ദ്വൈവാര ഫലങ്ങൾ: 2024 മെയ് 1 മുതൽ 15 വരെ (1199 മേടം 18 മുതൽ ഇടവം 1 വരെ)
01/05/2024  09:26 PM IST
ജ്യോത്സ്യൻ പി. ശരത്ചന്ദ്രൻ
ദ്വൈവാര ഫലങ്ങൾ: 2024 മെയ് 1 മുതൽ 15 വരെ (1199 മേടം 18 മുതൽ  ഇടവം 1 വരെ)
HIGHLIGHTS

ഗ്രഹപ്പകർച്ച
മേയ് 14 ന് ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ 5 മണി 55 മിനിട്ടിന് ആയില്യം നക്ഷത്രം കർക്കിടക്കൂറിൽ 
ഇടവരാശി സംക്രമം
മേയ് 10 ന് രാത്രി 6 മണി 40 മിനിട്ടിന് ബുധൻ മേടം രാശിയിലേക്കും,
മേയ് 1 ന് പകൽ ഒരു മണി 4 മിനിട്ടിന് വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിലേക്കും പകരും
മേയ് 4 ന് ഏകാദശിവ്രതം. പകൽ 3 മണി 20 മിനിട്ട് മുതൽ 
രാത്രി ഒരു മണി 56 മിനിട്ടുവരെ ഹരിവാസരം
മേയ് 5 ന് പ്രദോഷവ്രതം. മേയ് 7 ന് അമാവാസി
മേയ് 10 ന് അക്ഷയതൃതീയ

 

മേടക്കൂറ്: 
(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1-ാം പാദം)
ലഗ്നത്തിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, രണ്ടിൽ വ്യാഴം, ആറിൽ കേതു, പതിനൊന്നിൽ ശനി, പന്ത്രണ്ടിൽ കുജൻ, ബുധൻ രാഹു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. ഇടത്തരം കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ കിട്ടാനിടയുണ്ട്. പല പ്രകാരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. പലവിധ രോഗാരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറും. ചില പാപപ്രവൃത്തികൾക്ക് രഹസ്യമായി കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായി വരും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി യോജിച്ച് പോകാനാകും. പലവിധത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കാനിടയാകും. ഉപാസനകൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റുപോകും. ത്വക്കിനെ സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ വേണം.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് സർപ്പാരാധനക്ഷേത്രത്തിൽ കദളിപ്പഴ നിവേദ്യം നടത്തി സർപ്പസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും
'വസുദേവ സുതേ കാളീവാസുദേവസഹോദരീ
വസുന്ധര ശ്രീയേ നന്ദേ ദുർഗ്ഗാദേവി നമോസ്തുതേ.'
ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴുപ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഇടവക്കൂറ്: 
(കാർത്തിക 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, രോഹിണി, മകയിരം 1, 2 പാദങ്ങൾ)
ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴം, അഞ്ചിൽ കേതു, പത്തിൽ ശനി, പതിനൊന്നിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, പന്ത്രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലം കുറയും. കർണ്ണരോഗം, ഉദരരോഗം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനഃസ്വസ്ഥത കുറയും. ധനലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സുഖാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കും. നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി നേടും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. മനസ്സിനിണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ചില പ്രവൃത്തികളിൽ ബുദ്ധി കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും. ചില ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്കും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ജലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുടുംബജനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ശാസ്താവിന് നീരാജനം കഴിക്കുകയും,
'നജാനാ മിശശബ്ദം നജാനാമി ചാർത്ഥം
നജാനാമി പദ്യം ഹൃദിദ്യോതതേ മേ
മുഖാന്നിസ്സരന്തേ ശിരശ്ചാപിചിത്രം.'
ഈ സുബ്രഹ്മണ്യസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകകയും ചെയ്യുക.
മിഥുനക്കൂറ്:
(മകയിരം 3, 4 പാദങ്ങൾ, തിരുവാതിര, പുണർതം 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)
നാലിൽ കേതു, ഒൻപതിൽ ശനി, പത്തിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, പതിനൊന്നിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. മനസ്സിനും വീട്ടിലും സ്വസ്ഥത കുഖയും. മറ്റുള്ളവരെ അപവാദങ്ങൾ പറയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കലഹവാസന കൂടുതലാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അധികം ഇടപെടരുത്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വഴിപാടുകൾക്കും ഫലം കാണാം. ദാമ്പത്യസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. ചില ബന്ധുക്കളുമായി കലഹിക്കേണ്ടതായി വരും. വിവാഹലോചനകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില ബന്ധുക്കളുമായി കലഹിക്കേണ്ടതായി വരും. വിവാഹാലോചനകൾ ഉറപ്പിക്കാനാകാതെ വരും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്താം. തൊഴിൽരംഗം അത്ര മെച്ചമല്ല. അവിടെ കലഹങ്ങൾക്കും അഗ്നിബാധയ്ക്കും, ചില റിക്കാർഡുകൾ നശിക്കാനുമിടയുണ്ട്.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും
'നമേ സങ്കീർത്തനം യസ്യ
സർവ്വ പാപപ്രണാശനം
പ്രണമോ ദുഃഖശമന-
സ്തം നമാമി ഹരി പരം'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
കർക്കിടകക്കൂറ്:
(പുണർതം 4-ാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം)
മൂന്നിൽ കേതു, അഷ്ടമത്തിൽ ശനി, ഒൻപതിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു പത്തിൽ ആദിത്യൻ ശുക്രൻ, പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.
പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലം കാണും. ഉപാസനകൾക്ക് ഭംഗം വരും. അൽപ്പമായ ചില കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും. വാതബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലാകും. ചില സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപമാനം ഏൽക്കേണ്ടതായി വരും. മരണതുല്യമായ ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും. നേതൃഗുണം ഉണ്ടാകും. അക്ഷമ കൂടുതലാകും. പിതാവുമായോ, പിതൃതുല്യരായവരുമായോ കലഹങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. എല്ലാത്തിനേയും എതിർത്ത് പറയാനുള്ള വാസന കൂടുതലാകും. ശൂരത വർദ്ധിക്കും.  സഹോദരങ്ങൾക്കഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ദുർജ്ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായി വരും.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ശാസ്താവിന് എള്ളുപായസം, ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി ഇവ നടത്തുകയും
'ആർത്താനാമിർത്തി ഹന്താരം ഭീതാനാം ഭീതിനാശനം
ദ്വിഷദാം കാലദണ്ഡം ശ്രീരാമചന്ദ്രം നമാമ്യഹം.'
ഈ ശ്രീരാമസ്‌തോത്രം നിത്യവും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ചിങ്ങക്കൂറ്:
(മകം, പൂരം, ഉത്രം 1-ാം പാദം)
രണ്ടിൽ കേതു, ഏഴിൽ ശനി, അഷ്ടമത്തിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, ഒൻപതിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ പത്തിൽ വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. കമിതാക്കൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങളുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നിന്ദ്യമായി  സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സുഖകാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം കൂടുതലാകും. നേത്രരോഗം, വ്രണങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായി വരും. ഭാവികാര്യങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിലേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. കാര്യതടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മനോദുഃഖം കൂടുതലാകും. ധർമ്മകാര്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാകും. ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകൾക്ക് തടസ്സം വരും. 
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അശ്വരൂഢ മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,
'മായായത്ര കദാപി 
നോ വികുരുതോ
ഭാതേ ജഗദ്‌ദ്യോബഹിഃ
ശോകക്രോധ 
വിമോഹസാധ്വസമുഖാ
ദാവാസ്തു ദൂരം ഗതാഃ
സാന്ദ്രാനരുഝരീ
ചയന്ത്ര പരമ-
ജ്യോതിഃ പ്രകാശാത്മകേ,
തത്തേ ധാര വിഭാവിതം 
വിജയന്തേ
വൈകുണ്ഠ രൂപം വിഭോ.'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
കന്നിക്കൂറ്:
(ഉത്രം 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, അത്തം, ചിത്തിര 1, 2 പാദങ്ങൾ)
ലഗ്നത്തിൽ കേതു,ആറിൽ ശനി, ഏഴിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, അഷ്ടമത്തിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, ഒൻപതിൽ വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. കമിതാക്കളുടെ വിവാഹകാര്യം സഫലമാകും. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഭാര്യാഭർത്തൃകലഹങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പുഷ്ടിയുണ്ടാകും. മക്കൾക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും.രോഗശാന്തിയുണ്ടാകുമെങ്കിലും, വാതരോഗം കൂടുതലാകും. കലഹവാസന കൂടുതലാകും. മനഃസ്വസ്ഥത കുറയും. അപഥ്യമായ ആഹാരങ്ങൾ, പുളിരസം ഇവ ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചമല്ല. ഇഴജന്തുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ശിവങ്കൽ ത്രയംബക മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും
'നാനാദിവ്യ 
വധൂജനൈമദിവൃതാ
വിദ്യുല്ലതാ തുല്യയാ
വിശ്വോന്മാദന ഹൃദ്യ
ഗാത്രലതയാ
വിദ്യോ തിതാശാന്തരാ,
ത്വൽപാദാംബുജ
സൗമദൈകകുതുകാ
ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം ലക്ഷ്യതേ
യസ്സിൻ, വിസ്മയനീയ 
ദിവ്യവിഭവം.
തത്തേ പദം ദേഹി മേ.'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
തുലാക്കൂറ് 
(ചിത്തിര 3,4 പാദങ്ങൾ, ചോതി, വിശാഖം 1,2,3 പാദങ്ങൾ)
 അഞ്ചിൽ ശനി, ആറിൽ ബുധൻ, കുജൻ, രാഹു, ഏഴിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴം, പന്ത്രണ്ടിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.
ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. പൂർവ്വിക ധനത്തിന് നാശം ഉണ്ടാകും. തെറ്റായ ചില കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവയ്‌ക്കേണ്ടതായി വരും. നേത്രരോഗം, ഉദരവ്യാധി, അർശോരോഗം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിഷത്തിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ദുഃഖഭാവമായിരിക്കും. മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടുതലാകും. കലഹഭയം ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ചില കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾക്ക് തുടക്കമാകും. വലിയ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. ബന്ധനാവസ്ഥവരെയുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ/ പുരുഷന്മാർ മൂലം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. തൊഴിൽരംഗം മോശമല്ലാതെ നടക്കും. കലകാരന്മാർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ഗണപതി ഹോമം കഴിക്കുകയും
'അം ബാരൗദ്രാണി
 ഭദ്രകാളി ബഗളാ
ജ്വാലാ മുഖീവൈഷ്ണവീ
ബ്രഹ്മാണീ 
ത്രിപുരാന്തകീ സുരനുതാ
ദേ ദീപ്യമനോജ്വലാ
ചാമുണ്ഡാശ്രീതരക്ഷ പോഷജനനീ
ദാക്ഷായണീ വല്ലവി
ചില്ലപി പരദേവതാ ഭഗവതി
ശ്രീരാജരാജേശ്വരീ.'
ഈ ഭഗവതിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
വൃശ്ചികക്കൂറ് 
(വിശാഖം 4-ാം പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
 നാലിൽ ശനി, അഞ്ചിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, ആറിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, ഏഴിൽ വ്യാഴം, പതിനൊന്നിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
വീട്ടിലും മനസ്സിനും ഒരു സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുകയില്ല. ചില കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും. തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. വിവാഹമോചനക്കേസുകളിൽ പരാജയം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ധനലാഭങ്ങളുണ്ടാകും. കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടും. രോഗാരിഷ്ടതകൾക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ശത്രുഭയവും രോഗഭീതിയും ഉണ്ടാകും. മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കും. പ്രായോഗികബുദ്ധികൊണ്ട് പല പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാനാകും. വിവാഹാലോചനകൾ അലസിപ്പിരിയും. മുൻകോപം  നിയന്ത്രിക്കണം. ബന്ധുജനങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി മാറും. പൊതുവെ എല്ലാവരോടും ഹിതകരമായി പെരുമാറാനാകും. 
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ത്രിപുരസുന്ദരീ മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും, 
'നമസ്‌തേ രാമചന്ദ്രായ 
നമോ നാരായണായ ച
നമസ്‌തേ രാമഭദ്രായ
 മാധവായ നമോ നമഃ'
ഈ ശ്രീരാമസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ധനുക്കൂറ് 
(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1-ാം പാദം)
 മൂന്നിൽ ശനി, നാലിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, അഞ്ചിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, ആറിൽ വ്യാഴം, പത്തിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണാതീതമാകും. വീട്ടിൽ സമാധാനം കുറയും. സഹോദരർക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും ഏതുകാര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നേരിടാനാകും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. വായ്പകൾ, ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആനുകുല്യങ്ങൾ ഇവ ലഭിക്കും. തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് കലഹങ്ങളുണ്ടാകാനും, തൊഴിൽതടസ്സത്തിനും സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്. ശിൽപ്പവേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല സമയമാണ്. കാര്യനിർവ്വഹണശക്തി കൂടുതലാകും. യാത്രകൾ പോകും. പൊതുവേ സുഖാനുഭവങ്ങൾ കുറയും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായുള്ള കലഹം തുടരും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനാകാതെ വിഷമിക്കും. ഉദരരോഗം, പനി, ചുമ, മുറിവ് ഇവയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും കുടുംബജനങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ശിവന് നിവേദ്യസഹിതം ധാര കഴിക്കുകയും
'മൂഷികോത്തമാനഹ്യദേവാസുരമഹാഹവേ
യോദ്ധുകാമം മഹാവീര്യം വന്ദേഹം ഗണനായകം.'
ഈ ഗണപതിസ്തുതി നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മകരക്കൂറ്:
(ഉത്രാടം 2,3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1, 2 പാദങ്ങൾ) 
രണ്ടിൽ ശനി, മൂന്നിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, നാലിൽ ആ്വിത്യൻ, ശുക്രൻ, അഞ്ചിൽ വ്യാഴം, ഒൻപതിൽ കേതു ഇതണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.
പുതിയ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമയമാണ്. ധനാഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്ക് ക്ലേശാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങളുമായി കലഹം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ശരീരത്തിന് ബലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും വശംവദനായി പ്രവർത്തിക്കും. വേണ്ട സമയത്ത് ജോലി ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. മുഖരോഗം ഉണ്ടാവാം. ചില സമയങ്ങളിൽ പണത്തിനായി പ്രയാസപ്പെടും. അച്ഛനുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ശിവങ്കൽ പഞ്ചാക്ഷരമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും
'ശ്രീദേവ ദേവമധുസൂദന ശാർങ്ഗപാണേ
ദാമോദാരർണ്ണവ നികേതന കൈടഭാരേ
വിശ്വംഭരാ ഭരണഭൂഷിത 
ഭൂമിപാല
ജിഹ്വേ ജപേതി സതതം 
മധുരാക്ഷരാണി'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
കുംഭക്കൂറ്:
(അവിട്ടം 3, 4 പാദങ്ങൾ, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)
ലഗ്നത്തിൽ ശനി, രണ്ടിൽ കുജൻ, ബുധൻ, രാഹു, മൂന്നിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ നാലിൽ വ്യാഴം, അഷ്ടമത്തിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
പുതിയ വീടുപണികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. മുറിവേൽക്കാനിടയുണ്ട്. പണത്തിനായി പ്രയാസപ്പെടും. വഴിവിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ധനനഷ്ടം, അപമാനം ഇവയുണ്ടാകും. ചില അനർത്ഥങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. അസത്യം പറയേണ്ടിവരും. നേത്രരോഗം, മൂത്രാശയ ബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് യുക്തമായ ഔഷധസേവ ചെയ്യണം. കടം വാങ്ങേണ്ടതായി വരും. വിശേഷപ്പെട്ട ചില അറിവുകൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഉപാസനകൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളോടുള്ള ശത്രുത കൂടുതലാകും. അന്യദേശങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതായി വരും. സ്വജനങ്ങളുടെ വേർപാട് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കും. കാര്യനാശവും സ്ഥാനഭ്രംശവും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് ദുഃഖാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കണം. മനോവിചാരം കൂടുതലാകും.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ഭഗവതിക്ക് കുരുതിപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,
'ത്വം ശ്രീസ്പമീശ്വരി ത്വം ഹ്രീംസ്ത്വം ബുദ്ധിർബോധലക്ഷണാം
ലജ്ജാ പുഷ്ടിസ്തഥാ തുഷ്ടിത്വം ശാന്തിഃ ശാന്തി രേവ ച.'
ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മീനക്കൂറ്
(പൂരുരുട്ടാതി 4-ാം പാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
ലഗ്നത്തിൽ കുജൻ, ബുധൻ,  രാഹു, രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ, ശുക്രൻ, മൂന്നിൽ വ്യാഴം, ഏഴിൽ കേതു, പന്ത്രണ്ടിൽ ശനി ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
വഴിയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ശരീരവേദന, നീർക്കെട്ട്, ക്ഷീണം ഇവയുണ്ടാകും. കാര്യതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളോടുള്ള കലഹം തുടരും. സംസാരത്തിൽ വാക്‌ദോഷം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊതുപ്രവർത്തകർ കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അലച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. ഏകാഗ്രത കുറയും. കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള അംഗങ്ങളിൽ രോഗപീഢയുണ്ടാകും. ഭാര്യാ/ഭർത്തൃവിരഹമോ രോഗാരിഷ്ടതകളോ ഉണ്ടാകും. അർശ്ശോരോഗമുള്ളവർ ഗുരുത്വമുള്ള ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കണം. പലവിധ അനർത്ഥങ്ങൾക്കും ഇടയുണ്ട്. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ വീടിനായി ശ്രമം തുടങ്ങാം. തൊഴിൽരംഗം സമ്മിശ്രഫലമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതപഠനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരും. പണം കടം വാങ്ങാൻ പലരും ശ്രമിക്കും. കൊടുക്കരുത്.
ദോഷനിവൃത്തിക്ക് ഭഗവതിക്ക് വനദുർഗ്ഗാമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,
'അത്രൈവം പ്രതിദർശിതേ നിജപദേ
രത്‌നാസനാദ്ധ്യാസിതം
ദാസ്വൽ കോടിലസൽ കിരീട കടകാ-
ദ്യാകൽപഭീപ്രാകൃതി
ശ്രീവത്സാങ്കിതമാത്ത കൗസ്തുഭമണി
ച്ഛായാതണം കാരണം
വിശ്വേഷാം തവ രൂപമൈക്ഷത വിധി-
സ്തത്തേ വിഭോ ഭാതുമേ.'
ഈ വിഷ്ണുസ്തുതി ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

ജ്യോത്സ്യൻ പി. ശരത്ചന്ദ്രൻ
'സ്മിത'(ഒ)
ചേന്ദമംഗലം പി.ഒ, 683512
വ. പറവൂർ

 

ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കേരളശബ്‌ദത്തിന്റേതല്ല . അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐ.ടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളൂം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
ASTROLOGY