08:05pm 14 June 2024
NEWS
ദ്വൈവാര ഫലങ്ങൾ: 2024 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 30 വരെ (1199 മേടം 3 മുതൽ 17 വരെ)
15/04/2024  08:52 AM IST
ജ്യോത്സ്യൻ പി. ശരത്ചന്ദ്രൻ
ദ്വൈവാര ഫലങ്ങൾ: 2024 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 30 വരെ (1199 മേടം  3 മുതൽ 17 വരെ)
HIGHLIGHTS

ഗ്രഹപ്പകർച്ച
ഏപ്രിൽ 23 ന് പകൽ 8 മണി 40 മിനിട്ടിന് കുജൻ മേടം രാശിയിലേക്കും, 
ഏപ്രിൽ 24 ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് ശുക്രൻ മേടം രാശിയിലേക്കും പകരും
ഏപ്രിൽ 19 ന് ഏകാദശി പകൽ
 ഒരു മണി 28 മിനിട്ടു മുതൽ രാത്രി 2 മണി 46 മിനിട്ടുവരെ 
ഹരിവാസരം
ഏപ്രിൽ 21 ന് പ്രദോഷവ്രതം. ഏപ്രിൽ 23 ന് പൗർണ്ണമി

 

മേടക്കൂറ്: 
(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1-ാം പാദം )

ലഗ്നത്തിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം, ആറിൽ കേതു, പതിനൊന്നിൽ കുജൻ, ശനി, പന്ത്രണ്ടിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ രാഹു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. അഭീഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. വഴിയാത്രകൾ കൂടുതലാകും. ശരീരക്ഷീണം ഉണ്ടാകും. രോഗാരിഷ്ടതകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും ഉൾഭയം ഉണ്ടാകും. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. വാക്കുതർക്കങ്ങളിലേർപ്പെടരുത്. ദാമ്പത്യകലഹങ്ങൾ കൂടുതലാകും. മക്കളെക്കൊണ്ട് സന്തോഷം ലഭിക്കും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം. ഗോപ്യമായി ചില പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. നീർക്കെട്ട്, ജലദോഷം, ഉദരരോഗം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഗണപതിക്ക് നാളീകേരം ഉടയ്ക്കുകയും
'ചിത്രരത്‌നവിചിത്രാംഗം 
ചിത്രമാലാ വിഭൂഷിതം
ചിത്രരൂപധരം മേവം 
വന്ദേഹം ഗണനായകം.'
ഈ ഗണപതിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇടവക്കൂറ്: 
(കാർത്തിക 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, രോഹിണി, മകയിരം 1, 2 പാദങ്ങൾ)

 അഞ്ചിൽ കേതു, പത്തിൽ കുജൻ, ശനി, പതിനൊന്നിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, പന്ത്രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് അഗ്നിബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ പറ്റാനിടയുണ്ട്. അലച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടുതലാകും. വായുകോപം, കർണ്ണരോഗം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. ധനനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. മനഃസ്വസ്ഥത കുറയും. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഫലിക്കാതെ വരും. അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കും. ചില ധനലാഭങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധുജനസഹായം ലഭിക്കും. നിർബന്ധബുദ്ധി പല വിഷമതകളും ഉണ്ടാക്കും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീവിദ്യാരാജ ഗോപാലമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലിയും, മറ്റുള്ളവർ ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തി,
'സംസാര ചക്രമയി! ചക്രധര! ക്രിയാസ്‌തേ
വീര്യം രഹാസുരഗണോ ള സ്ഥി കുലാനി ശൈലാഃ
നാസ്യംഃ സരിത്സമുദയസ്തരവശ്ചരോമ
ജീയാദിഭം വപുരനിർവ്വചനീയമീശ!'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മിഥുനക്കൂറ്:
(മകയിരം 3, 4 പാദങ്ങൾ, തിരുവാതിര, പുണർതം 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)

 നാലിൽ കേതു, ഒൻപതിൽ കുജൻ, ശനി, പത്തിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു പതിനൊന്നിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.
വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കുറയും. ധർമ്മകാര്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതലാകും. പിതൃജനങ്ങളുടെ രോഗാരിഷ്ടത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അപമാനം ഏൽക്കേണ്ടതായി വരും. ചില കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും. മനഃക്ലേശം കൂടുതലാകും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുകയില്ല. കലഹവാസന കൂടുതലാകും. ഭൂമിനാശം സംഭവിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്. ത്രിദോഷത്താലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം. വിവാഹാലോചനകൾ തടസ്സപ്പെടും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാം. സഹോദരങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാകും. 
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,
'ദേവ്യായയാ തദമിദം ജഗതാത്മശക്ത്യാ
നിശ്ശേഷദേവഗണ ശക്തിസമൂഹമൂർത്ത്യാ
താമംബികാമഖിലദേവമഹർഷി പൂജ്യാം
ഭക്ത്യാനതാഃ സ്മവിദധാതു ശുഭാനി സാനഃ'
ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കർക്കിടകക്കൂറ്:
(പുണർതം 4-ാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം)

മൂന്നിൽ കേതു, അഷ്ടമത്തിൽ കുജൻ, ശനി, ഒൻപതിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, പത്തിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
സഹോദരബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാകും. പൊതുവെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്രണങ്ങൾ, ഒടിവ്, ചതവ് ഇവയുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. വാതബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. മരണതുല്യമായ ചില അവസ്ഥകളുണ്ടാകും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ തെറ്റുപറ്റാനിടയുണ്ട്. സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടാകും. ധർമ്മകാര്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും. സ്ത്രീ/പുരുഷ സുഖം ലഭിക്കും. ഉപാസനകൾക്ക് ഭംഗം വരും. അമ്മയ്ക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ കൂടുതലാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ വരും. ദുർജ്ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായി വരും. ശൂരതയും അക്ഷമയും കൂടുതലാകും. നേതൃഗുണം ഉണ്ടാകും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ശിവങ്കൽ കൂവളമാല ചാർത്തി മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും
'പാദകുനതളമാദി രോഗമ
മമണിഞ്ഞിടാതെയകറ്റുവാൻ
സൂര്യദേവ ദിനേശ ഭാസ്‌ക്കരാ
ദ്വാദശാത്മാ നമോസ്തുതേ'
ഈ ആദിത്യസ്‌തോത്രം നിത്യവും രാവിലെ ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ചിങ്ങക്കൂറ്:
(മകം, പൂരം, ഉത്രം 1-ാം പാദം)

രണ്ടിൽ കേതു, ഏഴിൽ കുജൻ, ശനി, അഷ്ടമത്തിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, ഒൻപതിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. സ്ത്രീ/പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കും. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. അലച്ചിലുകൾ കൂടുതലാകും. കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറയും. മനോദുഃഖം കൂടുതലാകും. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനാകും. മംഗളകർമ്മങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. മക്കൾക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. നേത്രരോഗം, ഉദരവ്യാധി ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. പലവിധ ആപത്തുകൾക്കും ഇടയുണ്ട്. സംസാരത്തിനിടയിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കലഹങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ കലഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാകും. ദാമ്പത്യകലഹങ്ങളിലെ ഒത്തുതീർപ്പുചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രീവിദ്യാമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുകയും മറ്റുള്ളവർ ഭഗവതിക്ക് വനദുർഗ്ഗാ മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും
'ബാലേന്ദു വിലാസന്മൊലിം 
വന്ദേഹം ഗണനായകം
അംബികാഹൃദയാനന്ദം
 മാതൃഭിഃ പരിപാലതം'
ഈ ഗണപതിസ്തുതി നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കന്നിക്കൂറ്:
(ഉത്രം 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, അത്തം, ചിത്തിര 1, 2 പാദങ്ങൾ)

ലഗ്നത്തിൽ കേതു, ആറിൽ കുജൻ, ശനി, ഏഴിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, അഷ്ടമത്തിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം  ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മാറിക്കിട്ടും. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. കലഹഭയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. കഠിനമായ ചില ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ/ പുരുഷന്മാർ മൂലം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. അലച്ചിലും മനോദുഃഖവും കൂടുതലാകും. പഴകിയ രോഗങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ചില കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും. കാല്, കണ്ണ്, പല്ല്, നാവ് എന്നീ അംഗങ്ങളിൽ രോഗപീഡയുണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകളുണ്ടാകും. എരിവ് രസത്തോട് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകൾ സഫലമാകും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വസ്തിസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,
'വിശ്വേശം വിശ്വകർത്താരം 
മഹാതേജപ്രദീപനം
മഹാപാപഹരം ദേവം 
തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം'
ഈ ആദിത്യസ്‌തോത്രം നിത്യവും രാവിലെ ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

തുലാക്കൂറ് 
(ചിത്തിര 3,4 പാദങ്ങൾ, ചോതി, വിശാഖം 1,2,3 പാദങ്ങൾ)

അഞ്ചിൽ കുജൻ, ശനി, ആറിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, ഏഴിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം, പന്ത്രണ്ടിൽ കേതു      ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
മനഃസ്വസ്ഥത കുറയും. ദുശ്ചിന്തകൾ കൂടുതലാകും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. നേത്രരോഗം, അർശ്ശോരോഗം, ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പാപകർമ്മങ്ങൾ മറച്ചുവയ്‌ക്കേണ്ടതായി വരും. മക്കളെക്കൊണ്ട് ക്ലേശാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ശത്രുപീഡകളുണ്ടാകും. ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും വാക്‌സാമർത്ഥ്യവും കൊണ്ട് പല കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുമുണ്ടാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. വഴിയാത്രയ്ക്കിടയിൽ ക്ലേശാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറും. ഗവൺമെന്റുമായുള്ള ഏർപ്പാടുകളിൽ വിജയം കാണും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ശിവന് ധാര കഴിക്കുകയും 
'ഭദ്രകാളി നമസ്തുഭ്യം 
ഭദ്രേ! വിദ്രാവിതാസുരേ!
രുദ്രനേത്രാഗ്നി സംഭൂതം!
 ഭദ്രമാശുപ്രയച്ഛമേ!'
ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

വൃശ്ചികക്കൂറ് 
(വിശാഖം 4-ാം പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

നാലിൽ കുജൻ, ശനി, അഞ്ചിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, ആറിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം,  പതിനൊന്നിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കുറയും. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ അകന്ന് കഴിയേണ്ട സ്ഥിതിയാകും. ഉദരോഗം, പനി, രക്തസ്രാവം ഇവയുണ്ടാകും. ശരീരക്ഷീണം കൂടുതലാകും. ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്നിനും തൃപ്തി തോന്നുകയില്ല. എല്ലാവരോടും കലഹഭാവമായിരിക്കും. മനോദുഃഖം കൂടുതലാകും. ഉപാസനകൾക്ക് മുടക്കം വരും. പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലം കാണുകയില്ല. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം. ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാകും. തർക്കവിഷയങ്ങളിലിടപെടരുത്. അസമയത്തെ യാത്ര, വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ, ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഗണപതിഹോമവും വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായവും കഴിച്ച്,
'സമാനോദിതാനേക സൂര്യേന്ദു കോടി-
പ്രഭാപൂര തുല്യദ്യുതിം ദുർന്നിരിക്ഷം
നശീതം ന ചോഷ്ണം സുവർണ്ണാവദാതം
പ്രസന്നം സദാനന്ദ വിത്സ്വരൂപം.'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും രണ്ടുനേരം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ധനുക്കൂറ് 
(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1-ാം പാദം)

മൂന്നിൽ കുജൻ, ശനി, നാലിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, അഞ്ചിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം, പത്തിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
സഹോദരുമായുള്ള കലഹം കൂടുതലാകും. പുതിയ ഗൃഹനിർമ്മാണം തുടങ്ങാം. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും അതുപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നുകൂടും. പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വഴിവിട്ട ചെലവുകൾ വന്നുകൂടും. ബന്ധുജനസഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഭൗതികമായ ശക്തിവർദ്ധനയുണ്ടാകും. നാൽക്കാലികളിൽ നിന്ന് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മക്കളെക്കൊണ്ട് സന്തോഷം ലഭിക്കും. കുടുംബ ജനങ്ങൾക്കും ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അലസത കൂടുതലാകും. അവിചാരിതമായ ചില ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. 
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ ഐക്യമന്ത്രസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും
'കാത്യാചനായ വിദ്മഹേ കന്യാകുമാരി ധീമഹി
തന്നോ ദുർഗ്ഗി പ്രചോദയാത്.'
ഈ ദേവിഗായത്രി നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മകരക്കൂറ്:
(ഉത്രാടം 2,3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1, 2 പാദങ്ങൾ)

രണ്ടിൽ കുജൻ, ശനി, മൂന്നിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, നാലിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം,  ഒൻപതിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
കഠിനവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമവും അഭിവൃദ്ധിയുമുണ്ടാകും. ഗൃഹനിർമ്മാണം തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. അഗ്നി, ചോരന്മാർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. മനോവിചാരം കൂടുതലാകും. ശത്രുഭയം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് ദുഃഖാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. കഫക്കെട്ട്, വാതബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ ഇവയുണ്ടാകും. ശരീരത്തിന് ബലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഭഗവതിക്ക് ത്രിപുരസുന്ദരി മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,
'ജാജ്ജ്വല്യമാനം
 ഋഷിവൃന്ദവന്ദ്യം
കുമാരധാരാതടമന്ദിതാന്തം
കന്ദർപ്പരൂപം 
കമനീയ ഗാത്രം
ബ്രഹ്മണ്യദേവം 
ശരണം പ്രപദ്യേ.'
ഈ സുബ്രഹ്മണ്യസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കുംഭക്കൂറ്:
(അവിട്ടം 3, 4 പാദങ്ങൾ, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)

ലഗ്നത്തിൽ കുജൻ, ശനി, രണ്ടിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, മൂന്നിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം, അഷ്ടമത്തിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
ധനഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിഷഭീതിയുണ്ടാകും. നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി നേടും. അന്യദേശയാത്ര വേണ്ടിവരും. സ്വജനങ്ങളുടെ വേർപാട് വിഷമത്തിലാക്കും. അഗ്നിയുടെ ഉപദ്രവം ശ്രദ്ധിക്കണം. അലങ്കാര സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കും. അംഗീകാകവും ആദരവും ലഭിക്കും. സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. കാര്യതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. ശരീരത്തിന് ചടവും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകും. വ്രണങ്ങൾ, ദന്തരോഗം, തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. സത്യത്തെ മറച്ചുവെച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരും. മുറിവ്, ഒടിവ്, ഇവയുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ശാസ്താവിന് എള്ളുപായസം കഴിക്കുകയും
'ശംഖചക്രഗദാസരോരുഹേ
 ശോഭതായ നമോസ്തുതേ
ശരണാഗത ജനശമല 
ശമനപരായണായ നമോസ്തുതേ.'
ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മീനക്കൂറ്
(പൂരുരുട്ടാതി 4-ാം പാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)

ലഗ്നത്തിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു, രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ, വ്യാഴം,  ഏഴിൽ കേതു, പന്ത്രണ്ടിൽ കുജൻ ശനി ഇതാണ് ഗ്രഹനില.
ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ശരീരാസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകും. ദുശ്ചിന്തകളും ദുർബുദ്ധിയും കൂടുതലാകുന്നത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കണം. യാത്രകൾ നിഷ്ഫലമാകും. പല പ്രകാരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മനോവ്യാധി കൂടുതലാകും. ബന്ധുജനങ്ങളോടുള്ള കലഹം കൂടുതലാകും. നല്ലതെന്ന് കരുതിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. തുടർന്ന് കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. വാക്‌ദോഷം മൂലം ശത്രുക്കളുണ്ടാകും. കാര്യതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. അലച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടുതലാകും. മനഃസമാധാനം കുറയും. പലവിധ ആപത്തുകളും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. നീർക്കെട്ട്, ശരീരവേദന ഇവയുണ്ടാകും.
ദോഷനിവാരണാർത്ഥം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുരുതിപുഷ്പാഞ്ജലിയും ശിവങ്കൽ ത്രയംബക സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിച്ച്,
'സന്ധ്യായാം തൂണടർത്തങ്ങ തിഝടിദിപുറ-
പ്പെട്ടുദൈത്യാധിരാജം
ബദ്ധ്വാശാബമങ്കേനിഹിത 
മതിരുഷാ
വജ്രതിവ്രൈണഖാ ഗ്രൈഃ
ഭിന്ദാനം തസ്യരക്താരുണിത ദശദിശാ-
ചക്രമുഗ്രാടുപാസൈ-
രിന്ധാനം ഞാനിതല്ലോനരഹരിവപുഷം
കേശവം കൈതൊഴുന്നേൻ.
ഈ നരസിംഹസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

ജ്യോത്സ്യൻ പി. ശരത്ചന്ദ്രൻ
'സ്മിത'(ഒ)
ചേന്ദമംഗലം പി.ഒ, 683512
വ. പറവൂർ

 

ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കേരളശബ്‌ദത്തിന്റേതല്ല . അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐ.ടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളൂം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
ASTROLOGY